27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Podatki i procedury podatkowe
01.09.2023 r.
4 min

Obowiązki płatnika przy wypłacie dywidendy osobom prawnym

Ekspert PCKP

Skopiuj link
Podatki i procedury podatkowe
01.09.2023r.
4 min

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochody z dywidendy stanowią przychody z zysków kapitałowych. W przypadku, gdy odbiorcą dywidendy jest osoba prawna, płatnik ma obowiązek odprowadzić zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% uzyskanego przychodu. W art. 22 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ustawodawca przewidział zwolnienie od opodatkowania dywidendy. Zgodnie z treścią przywołanego przepisu „zwalnia się od podatku dochodowego przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. a, f oraz j, z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych przez komplementariusza z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej i komandytowo-akcyjnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

  1. wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania;
  3. spółka, o której mowa w pkt 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt 1;
  4. spółka, o której mowa w pkt 2, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania.”

Zwolnienie to ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. (art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. (art. 22 ust. 4b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych)

Jeśli nie są spełnione przesłanki zwolnienia to płatnik przekazuje pobrany podatek w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym go pobrano, na rachunek urzędu skarbowego, którego właściwość określa siedziba odbiorcy dywidendy. Dodatkowo w tym samym terminie przekazuje podmiotowi, który otrzymał dywidendę deklarację CIT-7.

Jeśli dywidenda jest wypłacana zagranicznym podmiotom, płatnik winien przeanalizować przepisy wynikające z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Pamiętać bowiem należy, że pierwszeństwo przed przepisami polskiego prawa mają postanowienia umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. W razie, gdy dojdzie do pobrania podatku, płatnik zobowiązany został do przekazania podatku na rachunek urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Płatnik jest dodatkowo zobligowany do sporządzenia informacji IFT-2/IFT-2R i przesłania jej udziałowcom oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.