Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń
12.09.2023 r.
2 min

Nowe stawki wynagrodzenia pracowników młodocianych od początku września 2023 roku

Ekspert PCKP

Skopiuj link
Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń
12.09.2023r.
2 min

Od 1 września 2023 roku, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 lipca 2023 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, wzrosło wynagrodzenie pracowników młodocianych. Stawki wynagrodzenia młodocianych pracowników reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 roku w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania. Zgodnie z § 19 ust. 1 rozporządzenia młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Stawki te wynoszą:

  1. nie mniej niż 8% – w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  2. nie mniej niż 9% – w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole;
  3. nie mniej niż 10% – w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole.

Wcześniej stawki te wynosiły odpowiednio: 5, 6 i 7 % przeciętnego wynagrodzenia za pracę.

Dodatkowo należy dodać, że młodocianym odbywającym przyuczenie do wykonywania określonej pracy przysługuje nie mniej niż 7% wynagrodzenia, o którym mowa w § 19 ust. 1. (§ 20 rozporządzenia).