ZUS
12.09.2023 r.
2 min

Kiedy zwolnienie lekarskie przerywa urlop macierzyński?

Ekspert PCKP

Skopiuj link
ZUS
12.09.2023r.
2 min

Może się zdarzyć, że stan zdrowia matki dziecka nie pozwoli jej na sprawowanie opieki nad noworodkiem. Jeśli ubezpieczona trafi do szpitala (lub innej placówki leczniczej), na okres pobytu w szpitalu będzie mogła przerwać pobieranie zasiłku macierzyńskiego. Warunkiem bezwzględnym dla uzyskania prawa do takiej przerwy jest wykorzystanie przez matkę dziecka zasiłku macierzyńskiego za okres co najmniej 8 tygodni. Zasiłek macierzyński za okres przerwy będzie przysługiwał ubezpieczonemu ojcu dziecka lub innemu ubezpieczonemu członkowi najbliższej rodziny, który prawo do takiego zasiłku nabędzie lub przerwie pracę zarobkową w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (art. 29 ust 6 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa). Zasiłek pobierany przez ojca lub innego członka najbliższej rodziny będzie kontynuacją zasiłku należnego matce dziecka pomimo tego, iż ubezpieczona przerwie pobieranie świadczenia. Jeżeli matka dziecka na okres pobytu w szpitalu otrzyma zaświadczenie lekarskie, nabędzie prawo do wynagrodzenia za czas choroby lub odpowiednio zasiłku chorobowego z tytułu choroby własnej.

Przerwa w urlopie macierzyńskim może nastąpić również w przypadku, gdy nowonarodzone dziecko wymaga opieki szpitalnej. Jeżeli matka dziecka wykorzystała już 8 tygodni należnego urlopu macierzyńskiego, może przerwać ten urlop na okres pobytu dziecka w szpitalu. Po wyjściu dziecka ze szpitala matka będzie kontynuować pobieranie zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli szpital wystawi zaświadczenie lekarskie z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, matce dziecka będzie przysługiwało prawo do zasiłku opiekuńczego na zasadach ogólnych.

Prawo do przerwy w pobieraniu zasiłku macierzyńskiego nabędzie również ubezpieczony ojciec dziecka korzystający z urlopu ojcowskiego, w trakcie, którego dziecko będzie wymagało opieki szpitalnej. Wówczas okres zasiłku macierzyńskiego z tego tytułu wypłaconego przed przerwą i po przerwie należy zsumować do łącznego okresu jaki będzie przysługiwał ojcu na urodzone dziecko.