Kadry i Płace / Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń
05.01.2023 r.
2 min

Czy do komornika należy przekazać zajęte wynagrodzenie w kwocie brutto, czy netto?

Ekspert PCKP

Skopiuj link
05.01.2023r.
2 min

Pracodawca, który otrzyma od komornika lub innego organu egzekucyjnego zajęcie wynagrodzenia za pracę pracownika nie może wypłacać takiemu pracownikowi zajętego wynagrodzenia. Jeśli wynagrodzenie należne pracownikowi przekracza kwotę wolną od potrąceń to w granicach dopuszczalnych prawem pracodawca jest zobowiązany przekazywać zajęte wynagrodzenie do organu egzekucyjnego.

Zgodnie z treścią art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dokonujący wypłat na rzecz pracowników są obowiązani jako płatnicy obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskują od nich przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy – wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Z przywołanego przepisu należy wywnioskować, iż obowiązki płatnika nie są uzależnione od tego, na czyje konto zostaje dokonana wypłata wynagrodzenia. Dlatego też w przypadku wypłaty środków stanowiących przychód ze stosunku pracy nie ma znaczenia, że nie zostają one przekazane pracownikowi, tylko właściwemu organowi egzekucyjnego. Płatnik musi wypełnić swoje obowiązki, a więc obliczyć i pobrać należną zaliczkę na podatek dochodowy, uwzględniając również należne pracownikowi koszty uzyskania przychodu. Ponadto płatnik musi uwzględnić środki przekazane organowi egzekucyjnemu w przygotowywanej po zakończeniu roku informacji o wysokości uzyskanych przychodów.