27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Kadry i płace, kurs od podstaw po zmianach w przepisach 2022/2023 - czyli wszystko co powinieneś wiedzieć pracując na stanowisku kadrowca (Szkolenie 4-dniowe)

Obecnie brak dostępnych terminów

2400 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 20 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 4
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Kurs przeznaczony jest dla osób, które dopiero zaczynają pracę w dziale kadr i płac, a także dla osób, które już pracują w dziale kadr i płac i posiadaną wiedzę chcą uporządkować i uzupełnić. Zagadnienia obejmujące program będą omawiane od podstaw. Poza wymaganą i niezbędną wiedzą teoretyczną każde z zagadnień zostanie uzupełnione praktycznymi przykładami. Moduł dotyczący wynagrodzeń będzie miał charakter warsztatowy, rozliczenie wynagrodzenia zostanie przedstawione na praktycznych przykładach. Udział w kursie gwarantuje uzyskanie podstawowej i niezbędnej wiedzy do samodzielnego prowadzenia kadr i płac i stanowi bazę do dalszego uzupełniania wiedzy z tego zakresu.

1 dzień 22.11.2023
2 dzień 06.12.2023
3 dzień 13.12.2023
4 dzień 19.12.2023

Serdecznie zapraszamy.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

I. Dzień.

 1. Podstawowe definicje i zagadnienia z zakresu prawa pracy:
  • pracownik, pracodawca,
  • źródła prawa pracy;
  • podstawowe zasady prawa pracy
  • stosunek pracy a stosunek cywilnoprawny
 2. Obowiązki pracodawcy związane z zatrudnieniem pracowników:
  • dokumenty składane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie,
  • dane jakich może żądać pracodawca od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
  • badania wstępne,
  • szkolenia BHP,
  • oświadczenia i zgody jakich pracodawca żąda od pracowników.
 3. Zawieranie umów o pracę:
  • umowa na okres próbny: uzależnienie okresu próbnego od czasu trwania umowy na czas określony, ponowne zawarcie umowy na okres próbny po przerwie, przedłużenie umowy o czas urlopu, a także o czas innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy,
  • umowy na czas określony: zasady limitowania umów na czas określony, umowa na zastępstwo, prace sezonowe, zatrudnianie na okres kadencji, obiektywne przyczyny po stronie pracodawcy, przekształcenie w umowę na czas nieokreślony,
  • umowa na czas nieokreślony,
  • treść umowy o pracę,
  • termin zawarcia umowy o pracę,
  • uprawnienia pracowników, z którymi zawarto umowę na czas określony: zakaz dyskryminacji, obowiązki informacyjne, przedłużenie umowy do dnia porodu.
 4. Informacja o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów - na przykładach.
 5. Wypowiadanie i rozwiązywanie umów o pracę - analiza aktualnego orzecznictwa:
  • zakończenie umowy terminowej: okres zatrudnienia wpływający na okres wypowiedzenia, dopuszczalne przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę, skrócenie okresu wypowiedzenia, wydłużenie okresu wypowiedzenia a zasada uprzywilejowania pracownika, konsultacja ze związkami zawodowymi, rozwiązanie umowy na zastępstwo,
  • zakończenie umowy na czas nieokreślony: wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę, wypowiedzenie umowy przez pracownika, okres wypowiedzenia, skrócenie okresu wypowiedzenia,
  • rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z winy pracownika i bez winy pracownika,
  • rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia,
  • wygaśnięcie umowy o pracę,
  • zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia - zasady stosowania przepisów.
 6. Ochrona stosunku pracy - rozwiązywanie kazusów, analiza aktualnego orzecznictwa:
  • ochrona stosunku pracy pracowników w wieku przedemerytalnym,
  • ochrona w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • ochrona w trakcie korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem,
  • inne przypadki.
 7. Zmiana warunków zatrudnienia wynikających z umowy o pracę - analiza aktualnego orzecznictwa:
  • porozumienie zmieniające,
  • wypowiedzenie zmieniające,
  • zmiana regulaminu a wypowiedzenie zmieniające,
  • brak zgody pracownika na nowe warunki zatrudnienia konsekwencje, czas na podjęcie decyzji przez pracownika,
  • ochrona przed wypowiedzeniem a wypowiedzenie zmieniające,
  • powierzenie pracownikowi innych obowiązków bez zmiany warunków pracy i płacy.
 8. Zasady stosowane przy sporządzaniu świadectwa pracy - praktyczne przykłady:
  • szczegółowe omówienie zasad wypełniania świadectwa pracy.

II. Dzień.

 1. Dokumentacja pracownicza - akta osobowe, przechowywanie akt osobowych.
 2. Urlop wypoczynkowy, urlop opiekuńczy i inne zwolnienia od pracy:
  • urlop wypoczynkowy: okresy wliczane do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, wymiar urlopu wypoczynkowego - na praktycznych przykładach, zasady stosowane przy udzielaniu urlopu wypoczynkowego, przypadki w jakich pracownikowi przysługuje urlop proporcjonalny, urlop na żądanie, planowanie urlopów, przerwanie, przesunięcie urlopu wypoczynkowego, niewykorzystanie urlopu,
  • urlop dla pracowników podnoszących kwalifikacje,
  • urlopy okolicznościowe i inne zwolnienia ze stosunku pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
  • zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej,
  • urlop opiekuńczy.
 3. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem:
  • urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy, urlop ojcowski: ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów związanych z rodzicielstwem, wydłużenie okresu, w którym pracownik wychowujący dziecko może wyrazić zgodę m.in. na pracę nadliczbową, uchylenie przepisów dotyczących składania wniosku o urlop rodzicielski nie później niż 21 dni po porodzie, zmieniony wymiaru urlopu rodzicielskiego, przyznanie nieprzenoszalnej części urlopu rodzicielskiego dla każdego z pracujących rodziców, nowe zasady wykorzystywania urlopu rodzicielskiego, łączenie urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy, skrócenie okresu na skorzystanie z urlopu ojcowskiego, urlop macierzyński i rodzicielski dla pracowników występujących o adopcję dziecka, dopuszczenia pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem, zmiany dotyczące urlopu wychowawczego i obniżonego wymiaru czasu pracy.
 4. Praca zdalna w przepisach Kodeksu pracy:
  • zasady jakie należy stosować wprowadzając pracę zdalną,
  • porozumienie, regulamin pracy zdalnej,
  • zmiany w umowach o pracę,
  • praca zdalna na polecenie pracodawcy,
  • obowiązki pracodawcy w przypadku pracy zdalnej - zapewnienie materiałów i narzędzi pracy niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej,
  • kontrola w miejscu wykonywania pracy zdalnej,
  • zestrzeganie przepisów BHP i RODO,
  • praca zdalna uprzywilejowanych pracowników,
  • okazjonalna praca zdalna.

III. Dzień.

 1. Rozliczenie wynagrodzenia ze stosunku pracy na liście płac - 2024 r.:
  • podstawa wymiaru składek,
  • obliczanie i pobieranie w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy,
  • koszty uzyskania przychodów: możliwość rezygnacji, koszty uzyskania przychodów a praca zdalna; koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym pracownik nie świadczy pracy, koszty uzyskania przychodów ograniczone do wysokości przychodów ze stosunku pracy,
  • koszty uzyskania przychodów po ustaniu zatrudnienia, koszty uzyskania przychodów w przypadku kilkukrotnej wypłaty wynagrodzenia w miesiącu,
  • zaliczki za miesiące od stycznia do grudnia, stawka podatku, próg podatkowy,
  • oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek.
 2. Zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
 3. Przychody wolne od podatku na liście płac:
  • przychody otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 r.ż.,
  • zwolnienie od podatku przychodów podatnika, który przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - art. 21 ust.1 pkt 152 u.p.d.o.f.,
  • zwolnienie od podatku przychodów podatnika, który wykonywał władzę rodzicielską w stosunku do co najmniej czworga dzieci – art. 21 ust.1 pkt 153 u.p.d.o.f.,
  • zwolnienie od podatku przychodów otrzymanych przez podatnika po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny art. 21 ust.1 pkt 154 u.p.d.o.f.
 4. Przychody wolne od składek.
 5. Lista płac w szczególnych przypadkach:
  • lista płac w przypadku kilku wypłat w miesiącu,
  • lista płac a oświadczenie pracownika o wspólnym rozliczeniu małżonków,
  • lista płac w przypadku, gdy pracownik przystąpił do PPK,
  • lista płac w przypadku, gdy pracownik choruje,
  • lista płac przy niskim wynagrodzeniu - obniżenie składki na ubezpieczenie zdrowotne do wysokości zaliczki na podatek,
  • lista płac przy wysokim wynagrodzeniu - roczne ograniczenie składek, przekroczenia progu podatkowego,
  • lista płac, gdy do przychodów ze stosunku pracy zastosowano zwolnienie od podatku,
  • lista płac a przychód, gdy pracownik uzyskuje świadczenia niepieniężne,
  • wieloskładnikowa lista płac.
 6. Potrącenia egzekucyjne i nieegzekucyjne z wynagrodzenia za pracę - na praktycznych przykładach.
 7. Czas pracy, normy i ogólny wymiar czasu pracy, systemy czasu pracy, wynagrodzenie za godziny nadliczbowe, czas wolny za godziny nadliczbowe.

IV. Dzień.

 1. Zasady stosowane przy obliczaniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca:
  • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, gdy pracownik choruje,
  • praca w 31 dniu miesiąca,
  • choroba w dni robocze,
  • choroba po przepracowaniu wszystkich godzin przypadających do przepracowania w miesiącu,
  • nieobecność spowodowana inną przyczyną niż choroba pracownika,
  • zmiana wysokości wynagrodzenia, etatu w trakcie miesiąca,
  • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu,
  • liczba godzin przypadających do przepracowania w miesiącu”,
  • stałe wynagrodzenie w przypadku różnych nieobecności w miesiącu,
  • wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca, gdy pracownik w okresie wyczekiwania nie ma prawa do wynagrodzenia chorobowego.
 2. Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy:
  • wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego,
  • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy i inne zwolnienia z pracy,
  • wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestoju.
 3. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu ustania stosunku pracy:
  • zasady stosowane przy obliczaniu ekwiwalentu za urlop: współczynnik ekwiwalentu, ekwiwalent za urlop, gdy pracownik otrzymuje tylko stałe składniki wynagrodzenia, ekwiwalent za urlop, gdy pracownik otrzymuje stałe i zmienne składniki wynagrodzenia przysługujące za okres nie dłuższy niż jeden miesiąc, podstawa ekwiwalentu, gdy pracownik był nieobecny w pracy w okresie przyjętym do ustalenia podstawy, ekwiwalent za urlop, gdy pracownik otrzymuje składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż jeden miesiąc, ekwiwalent za urlop pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze etatu, zmiana wysokości wynagrodzenia, zmiana etatu a podstawa ekwiwalentu,
  • zasady stosowane przy ustalaniu wysokości odpraw i odszkodowań - przykłady.
 4. Lista płac, gdy pracownik choruje:
  • świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
  • wynagrodzenie chorobowe,
  • prawo do zasiłku chorobowego, okres zasiłkowy, wysokość zasiłku,
  • zasady stosowane przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku,
 5. Koniec roku - obowiązki płatnika.

Pokaż cały program

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 30 60

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ