Kadry i Płace / Podatek PIT
15.09.2023 r.
1 min

Zapomoga finansowana ze środków związków zawodowych a PIT

Ekspert PCKP

Skopiuj link
15.09.2023r.
1 min

Co do zasady, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia stawiane do dyspozycji przez organizacje związkowe stanowią przychód z innych źródeł. Jednak zapomogi finansowane przez organizacje związkowe korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 21 pkt 9a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wolne od podatku są zapomogi, inne niż wymienione w pkt 26, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1000 zł.

Pamiętać jednak należy, iż w przypadku przekroczenia wskazanej kwoty lub obdarowania swoich członków świadczeniami w innej formie niż pieniężna, na organizacji związkowej po zakończeniu roku podatkowego ciąży obowiązek wystawienia informacji PIT-8C.