WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

Dokumentacja pracownicza / Kadry
23.05.2023 r.
3 min

Z jakimi aktami pracodawca powinien zapoznać pracownika?

Ekspert PCKP

Skopiuj link
Dokumentacja pracownicza / Kadry
23.05.2023r.
3 min

Powyższe wynika z art. 9 § 1 kodeksu pracy – „Ilekroć w Kodeksie pracy jest mowa o prawie pracy, rozumie się przez to przepisy Kodeksu pracy oraz przepisy innych ustaw i aktów wykonawczych, określające prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów i statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy.”

Podstawowymi aktami wewnętrznymi prawa pracy są:

  • układ zbiorowy pracy,
  • regulamin pracy,
  • regulamin wynagradzania,
  • obwieszczenie dotyczące systemów i rozkładów czasu pracy oraz długości okresu rozliczeniowego.

Treść wszelkich dokumentów wiążących strony stosunku pracy powinna zostać przedstawiona pracownikowi do zapoznania się. Przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie wskazują sposobu, w jaki pracodawca ma zaznajomić pracownika z aktami prawa wewnętrznego. Wydaje się, że niezwykle istotnym elementem jest umożliwienie pracownikowi przeczytania treści regulacji zakładowych. Wśród praktycznych sposobów można wymienić: określenie miejsca przechowywania regulaminu (sekretariat, kadry), wywieszenie treści regulaminu na tablicy ogłoszeń czy też umieszczenie treści regulaminu w zakładowej sieci internetowej.

W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie dokumentacji pracowniczej z dnia 10 grudnia 2018 roku ustawodawca określił rodzaje dokumentów, które powinny znaleźć się w aktach osobowych pracownika. Na tej podstawie w części B (oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika) pracodawca powinien umieścić (§ 3 pkt 2 lit. e, f rozporządzenia) potwierdzenie zapoznania się przez pracownika:

  • z treścią regulaminu pracy (art. 1043 § 2 kodeksu pracy) albo obwieszczenia (art. 150 § 7 kodeksu pracy w związku z art. 104kodeksu pracy),
  • z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2374 § 3 kodeksu pracy),
  • z zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w odrębnych przepisach dla danego rodzaju pracy, zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji.

Również w kodeksie pracy można odnaleźć regulację nakładającą na pracodawcę obowiązek przedstawienia regulaminu pracy do wiadomości pracowników. W świetle art. 1043 § 2 kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany zapoznać pracownika z treścią regulaminu pracy przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Ponadto, w przypadku zmian w treści regulaminu pracy, wchodzi on w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.

Ustawodawca nie przewidział wprost obowiązku pracodawcy obejmującego konieczność zapoznania pracownika z regulaminem wynagradzania. Mimo to należy przyjąć, że pracodawca powinien również w tym przypadku postępować podobnie jak w odniesieniu do regulaminu pracy i udostępnić go pracownikom. Bo choć obowiązek nie wynika wprost z przepisów, to zgodnie z art. 772 § 6 kodeksu pracy regulamin wynagradzania wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób przyjęty u danego pracodawcy.