Podatki i księgowość / Podatki i procedury podatkowe
24.01.2023 r.
1 min

Z jaką chwilą pracownik uzyskuje przychód z tytułu opłacenia przez pracodawcę składki ubezpieczeniowej na rzecz pracownika?

Ekspert PCKP

Skopiuj link
24.01.2023r.
1 min

W art. 11 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazano, iż przychodami są otrzymane i postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Z uwagi na fakt, iż pojęcie „świadczenie nieodpłatne” obejmuje wszelkie zjawiska, których następstwem jest nieodpłatne przysporzenie majątku innej osobie to do takich świadczeń zaliczyć należy opłacane za pracownika składki na ubezpieczenie.

Istotne znaczenie ma ustalenie momentu powstania przychodu u pracownika. Zazwyczaj w przypadku składek z tytułu objęcia ochroną ubezpieczeniową przychód po stronie pracownika powstaje w dacie poniesienia wydatku przez pracodawcę, czyli w dacie zapłaty składki firmie ubezpieczeniowej. Natomiast nieco inaczej będzie przedstawiać się sytuacja w odniesieniu do powstania przychodu z tytułu opłacania przez pracodawcę składek, które w części są inwestowane w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Wtedy przychód dla pracownika powstaje w momencie cesji praw i przekazania obowiązków wynikających z umowy na rzecz ubezpieczonego pracownika. Do tego momentu pracownik nie posiada praw do wypłaty i innych możliwych profitów wynikających z umowy ubezpieczenia, a tym samym nie uzyskuje przychodu.