Prawo Pracy
19.03.2023 r.
1 min

Wymagalność odprawy emerytalnej

Ekspert PCKP

Skopiuj link
Prawo Pracy
19.03.2023r.
1 min

Z treści przywołanego wyżej przepisu wynika, iż nabycie prawa do odprawy emerytalno-rentowej wymaga zaistnienia następujących przesłanek:

  • pracownik spełniania warunki uprawniające do nabycia renty albo emerytury,
  • jego stosunek pracy ustał,
  • pracownik przeszedł na rentę albo emeryturę,
  • pomiędzy ustaniem stosunku pracy a przejściem na rentę albo emeryturę istniał związek.

Dopiero łączne spełnienie wszystkich wskazanych przesłanek pozwala na uzyskanie przez pracownika prawa do odprawy emerytalno-rentowej. Ustalenie daty jej wymagalności może powodować trudności z uwagi to, że spełnienie przesłanek nie następuje jednocześnie.

Z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 9 kwietnia 1998 roku (sygn. akt I PKN 508/97) wynika, że roszczenie o zapłatę odprawy emerytalnej jest wymagalne od dnia rozwiązania stosunku pracy, bez względu na to, kiedy zostało wydane orzeczenie przyznające emeryturę lub rentę.