Kadry i Płace / ZUS
20.01.2023 r.
4 min

Wniosek o Mały ZUS plus trzeba złożyć do 31 stycznia 2023 roku

Ekspert PCKP

Skopiuj link
20.01.2023r.
4 min

W przypadku omawianej ulgi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest uzależniona od dochodu osiągniętego przez przedsiębiorcę w poprzednim roku kalendarzowym. Podstawę wymiaru składek ustala się następująco:

 • najpierw ustala się przeciętny miesięczny dochód z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym według wzoru:

Roczny dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskany w poprzednim roku kalendarzowym

X 30

Liczba dni kalendarzowych prowadzenia pozarolniczej działalności gosp. w poprzednim roku kalendarzowym

Otrzymany wynik należy zaokrąglić do pełnych groszy w górę, jeśli końcówka jest równa lub wyższa niż 0,5 gr lub w dół, jeśli jest niższa.

 • następnie trzeba pomnożyć przeciętny miesięczny dochód z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym przez współczynnik 0,5.
 • w ostatnim kroku należy porównać otrzymany wynik do kwoty
  30% minimalnego wynagrodzenia (w 2023 roku – 1047 zł) i 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego (w 2023 roku – 4161 zł). Podstawa wymiaru składek nie może być bowiem niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku i nie może przekraczać kwoty 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ustalonej na dany rok.

Z „Małego ZUS plus” mogą korzystać przedsiębiorcy, których przychód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli była prowadzona przez cały rok 2022, nie przekraczał kwoty 120 000 złotych. Jeżeli działalność była prowadzona przez część roku, to limit przychodów należy określić proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności.

Oprócz wskazanego kryterium dochodowego przedsiębiorcy muszą spełnić następujące przesłanki:

 • muszą prowadzić działalność w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni (tzn. podlegać ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez co najmniej 60 dni);
 • w poprzednim roku nie mogli rozliczać się w formie karty podatkowej
  i jednocześnie korzystać ze zwolnienia sprzedaży z podatku VAT;
 • nie podlegają ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu również z tytułu innej działalności gospodarczej;
 • nie wykonywać w ramach działalności gospodarczej tych samych zadań, które były wykonywane dla byłego bądź obecnego pracodawcy jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym;
 • nie spełniają warunków do opłacania „preferencyjnych składek”, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

Przedsiębiorcy, którzy w minionym roku nie korzystali z ulgi Mały ZUS plus, a spełniają warunki i chcieliby opłacać niższe składki w 2023 roku muszą wyrejestrować się z dotychczasowych ubezpieczeń i zarejestrować się z kodem 05 90 lub 05 92 (dla osób z ustalonym prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy). Musza to zrobić do 31 stycznia 2023 roku. Ci, którzy korzystali z tej ulgi w poprzednim roku nie muszą dokonywać nowego zgłoszenia na rok bieżący.

Z Małego ZUS Plus nie mogą korzystać przedsiębiorcy w pierwszym roku prowadzenia działalności gospodarczej, a także, jeśli w poprzednim roku prowadzili działalność jako:

 • twórca, artysta,
 • osoba wykonująca wolny zawód,
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.