Podatek PIT
17.01.2023 r.
4 min

Ulga PIT dla młodych

Ekspert PCKP

Skopiuj link
Podatek PIT
17.01.2023r.
4 min

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych1, z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, z tytułu odbywania stażu uczniowskiego, z zasiłku macierzyńskiego – otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł  są wolne od podatku dochodowego. Ze zwolnienia nie mogą korzystać młodzi przedsiębiorcy, osoby świadczące pracę na podstawie umowy o dzieło, a także osoby pobierające zasiłki chorobowe lub świadczenia rehabilitacyjne. Ponadto ulgi nie stosuje się do przychodów z umów zlecenia, które opodatkowuje się w sposób zryczałtowany, a więc takie, z których przychód nie przekracza 200 zł.

Wskazane zwolnienie obejmuje przychody osiągane przez podatnika automatycznie. Pracownik będzie mógł jednak złożyć wniosek o niestosowanie zwolnienia. Może to zrobić na nowym druku PIT-2. Będzie to uzasadnione na przykład w sytuacji, gdy pracownik osiąga przychody z więcej niż jednego źródła. „Stosowanie zwolnienia przez kilku płatników mogłoby spowodować, że pracownik musiałby dokonywać w rocznym rozliczeniu podatku znacznej dopłaty.” (por. uzasadnienie do projektu ustawy nowelizującej).

Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników.

W razie przekroczenia wspomnianego powyżej limitu zwolnienia podatnik zachowuje prawo do zastosowania kwoty wolnej od podatku. Tak wynika z wyjaśnień Ministerstwa Finansów z 2022 roku. Zatem opodatkowaniu podlegać będą dochody po przekroczeniu 85 528 zł i 30 000 zł kwoty wolnej od podatku, czyli po przekroczeniu 115 528 zł. Nadwyżka ponad wskazaną kwotę do 120 000 zł będzie opodatkowana według 12% stawki już w miesiącu, w którym doszło do przekroczenia.   

 


1 Art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: „przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:

a) osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,

b) właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością

c) przedsiębiorstwa w spadku – z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9 (przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 7 (przychodów otrzymywanych przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych);”