07.12.2021 r.
3 min

Świadczenia wypłacane osobom pełniącym obowiązki społeczne i obywatelskie

Ekspert PCKP

Skopiuj link
07.12.2021r.
3 min

"Należy przy tym pamiętać, że do uznania danego świadczenia za dietę lub kwotę stanowiącą zwrot kosztów nie wystarcza takie nazwanie tego świadczenia, lecz konieczne jest, aby świadczenie to było powiązane z pełnieniem funkcji jako społecznego obowiązku, wskazujące na jej niezarobkowy i pozazawodowy charakter" – wyr. WSA w Szczecinie (I SA/Sz 901/09, Legalis). "W orzecznictwie utrwalił się pogląd, że o pełnieniu obowiązku obywatelskiego możemy mówić wtedy, gdy dana osoba uczestniczy w zawiadywaniu sprawami państwowymi, jako obywatel, zgodnie z zasadami demokratyzmu instytucji publicznych (a nie np. jako osoba świadcząca usługi eksperckie czy jako pracownik wykonujący swoje obowiązki zawodowe). Z pełnieniem obowiązków społecznych mamy do czynienia zaś wówczas, gdy dana osoba uczestniczy w pracy instytucji (w szczególności w pracy samorządu terytorialnego lub zawodowego), jako reprezentant pewnej społeczności, biorąc udział w rozwiązywaniu problemów tej społeczności w jej interesie, tego rodzaju funkcje należy odróżnić od usług świadczonych w celach zarobkowych. Tak rozumiane obowiązki społeczne lub obywatelskie można pełnić nie tylko na podstawie wyboru, lecz także w wyniku powołania przez właściwy organ, wyznaczenia przez upoważnioną organizację społeczną lub na skutek określonych zdarzeń prawnych." (por. Podatek dochodowy od osób fizycznych. Komentarz, red. dr Janusz Marciniuk)

Płatnik, który dokonuje wypłaty takich świadczeń ma obowiązek wykazania po zakończeniu roku podatkowego postawionych do dyspozycji świadczeń w informacji PIT-R. W zależności od wysokości tych świadczeń PIT-R może stanowić samodzielną informację lub być podstawą do wystawienia informacji PIT-11. Jak bowiem wynika z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich – do wysokości nie przekraczającej miesięcznie kwoty 3000 zł. Jeżeli więc wypłacane kwoty nie przekroczą w poszczególnych miesiącach kwoty 3000 zł to po zakończeniu roku podatkowego płatnik ma obowiązek wystawienia jedynie informacji PIT-R. W przypadku postawienia do dyspozycji podatnika pełniącego obowiązki społeczne lub obywatelskie kwoty wyższej niż 3000 zł w miesiącu, obowiązkiem płatnika jest dodatkowo wypełnienie informacji PIT-11 i wykazania w niej kwot podlegających opodatkowaniu.