Prawo Pracy
05.12.2023 r.
5 min

Sprostowanie świadectwa pracy na skutek orzeczenia sądu

Magdalena Jeziorska

Radca prawny

Skopiuj link
Prawo Pracy
05.12.2023r.
5 min

Pracodawca, który odmówi sprostowania świadectwa pracy musi liczyć się z tym, że pracownik wystąpi do sądu z takim żądaniem.  Rozstrzygnięcie sprawy będzie miało wpływ na treść świadectwa pracy wydanego przez pracodawcę po ustaniu stosunku pracy. W konsekwencji konieczne może być uczynienie stosownej wzmianki lub wydanie nowego dokumentu.

Jak wynika z art. 97 § 21 kodeksu pracy „pracownik może w ciągu 14 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z wnioskiem do pracodawcy o sprostowanie świadectwa pracy. W razie nieuwzględnienia wniosku pracownikowi przysługuje, w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odmowie sprostowania świadectwa pracy, prawo wystąpienia z żądaniem jego sprostowania do sądu pracy. W przypadku niezawiadomienia przez pracodawcę o odmowie sprostowania świadectwa pracy, żądanie sprostowania świadectwa pracy wnosi się do sądu pracy.”

W razie uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy (§ 7 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie świadectwa pracy). Powinno ono zostać wydane nie później niż w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Co więcej, najpóźniej w dniu wydania nowego świadectwa pracy, pracodawca powinien usunąć z akt osobowych pracownika i zniszczyć poprzednio wydane świadectwo pracy (§ 7 ust. 5 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy).

Obowiązek pracodawcy wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy we wskazanym wyżej terminie powstaje również w przypadku uwzględnienia przez sąd pracy powództwa pracownika o odszkodowanie w związku z niewydaniem w terminie lub wydaniem niewłaściwego świadectwa pracy (§ 8 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy).

W przypadku wydania przez sąd pracy prawomocnego wyroku o przywróceniu pracownika do pracy lub przyznaniu mu odszkodowania z tytułu niezgodnego
z przepisami prawa wypowiedzenia umowy o pracę lub jej rozwiązania bez wypowiedzenia, na żądanie pracownika, pracodawca, w terminie 7 dni, obowiązany jest uzupełnić treść wydanego uprzednio świadectwa pracy o dodatkową informację o wydanym orzeczeniu (§ 7 ust. 3 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy). Jeżeli jednak orzeczenie zostało wydane w związku z rozwiązaniem przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika z naruszeniem przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę w tym trybie, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi nowe świadectwo pracy. Powinno ono zostać wydane pracownikowi nie później niż w terminie 7 dni od dnia uprawomocniania się orzeczenia w sprawie (§ 7 ust. 4 rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy w zw. z art. 97 § 3 kodeksu pracy). W razie zawarcia ugody skutkującej koniecznością wydania pracownikowi nowego świadectwa pracy pracodawca wydaje pracownikowi nowe świadectwo pracy w ciągu 7 dni od dnia zawarcia lub zatwierdzenia ugody przez sąd (§ 7 ust. 4a rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy).

Wydanie przez sąd prawomocnego orzeczenia o odszkodowaniu na rzecz pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy
o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11 kodeksu pracy rodzi obowiązek przedłożenia pracodawcy przez pracownika w terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu w tej sprawie, wydanego mu świadectwa pracy w celu uzupełnienia jego treści o informację o wydanym orzeczeniu. W razie niewywiązania się przez pracownika z powyższego obowiązku, pracodawca ma prawo wezwać go do przedłożenia świadectwa pracy w terminie 7 dni od odebrania wezwania w celu zamieszczenia w nim stosownej informacji (§ 9 rozporządzenia). W § 7 ust. 4b rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy ustawodawca wskazał, że jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie nowego lub uzupełnionego świadectwa pracy pracownikowi w terminach, o których mowa powyżej nie jest możliwe, pracodawca w ciągu 7 dni od dnia upływu tego terminu przesyła świadectwo pracy pracownikowi za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe albo doręcza je w inny sposób.