Podatek PIT / Podatki i księgowość / ZFŚS
19.05.2023 r.
2 min

Sfinansowanie przez pracodawcę biletów na festiwal lub koncert a podatek dochodowy od osób fizycznych

Ekspert PCKP

Skopiuj link
19.05.2023r.
2 min

Co do zasady wartość biletów sfinansowanych z ZFŚS stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Świadczenie to korzysta jednak ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią wolna od podatku dochodowego jest wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 1 000 zł. Rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi.

Na tej podstawie należy uznać, że pochodzące z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych środki na sfinansowanie lub dofinansowanie do biletów na imprezy kulturalne jest zwolnione z podatku dochodowego, przy czym zwolnienie jest ograniczone kwotowo. Opodatkowaniu podlegać będzie nadwyżka ponad kwotę 1 000 zł. Warto pamiętać, że do końca 2023 roku obowiązuje zwiększony do 2 000 zł, mocą przepisów COVID-owych, limit zwolnienia od opodatkowania świadczeń finansowanych z ZFŚS. Co ważne, wskazany limit dotyczy wszelkich świadczeń finansowanych z ZFŚS w ciągu roku.

Z omówionego wyżej zwolnienia nie będzie korzystać świadczenie w postaci przekazanych przez pracodawcę biletów na festiwal czy koncert, zakupionych przez pracodawcę z jego środków obrotowych. Wartość biletów powinna zostać doliczona do pozostałych przychodów pracownika osiągniętych w danym miesiącu. Od tak ustalonej podstawy należy wyliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.