WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

ZUS
10.09.2023 r.
2 min

Przedsiębiorca będący rencistą i wykonujący umowę zlecenia a składki na ubezpieczenie społeczne

Ekspert PCKP

Skopiuj link
ZUS
10.09.2023r.
2 min

Dla ubezpieczonego mającego ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy, do momentu uzyskania emerytury obowiązkowym tytułem jest zarówno prowadzona działalność pozarolnicza, jak i wykonywana umowa zlecenia. Należy wówczas rozstrzygnąć zbieg tytułów prowadzonej działalności z umową zlecenia. Według ogólnych zasad osoba, która jest przedsiębiorcą wykonująca jednocześnie zlecenie, z tytułu umowy cywilnoprawnej będzie podlegała ubezpieczeniom tylko wówczas, gdy z tytułu prowadzonej działalności nie osiągnie podstawy wymiaru składek w kwocie co najmniej 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jeżeli z tytułu wykonywanej umowy zlecenia będzie osiągała wynagrodzenie w kwocie co najmniej równej obowiązującej ustawowo podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu pozarolniczej działalności, będzie mogła wybrać tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń.

Inaczej będzie w przypadku, gdy działalność pozarolnicza będzie prowadzona na zasadach preferencyjnych i podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu działalności będzie stanowiła kwota równa 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca w danym roku kalendarzowym. Wówczas będzie miał zastosowanie art. 9 ust. 2c ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, jeżeli z innych tytułów nie osiąga w skali miesiąca kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dlatego rencista prowadzący działalność pozarolnicza korzystający z prawa do obniżonej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tego tytułu, będzie również podlegał obowiązkowo tym ubezpieczeniom zarówno z tytułu prowadzonej działalności, jak i zawartej umowy zlecenia.

W przypadku, gdy osoba uprawniona do renty z tytułu niezdolności do pracy osiągnie uprawnienia emerytalne, z tytułu prowadzonej działalności będzie podlegała jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Wówczas umowa zlecenia będzie stanowiła obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.