WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

Podatek PIT
12.09.2023 r.
3 min

Programy lojalnościowe dla pracowników na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Ekspert PCKP

Skopiuj link
Podatek PIT
12.09.2023r.
3 min

W pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Na tej podstawie przyjmuje się, iż świadczeniami ze stosunku pracy są wszystkie te świadczenia, które pracownik otrzymuje od pracodawcy w związku z pozostawaniem w stosunku pracy. Decydujące znaczenie ma to, czy może je otrzymać wyłącznie pracownik, czy także inna osoba nie związana stosunkiem pracy z pracodawcą (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 marca 1993 r., sygn. akt III SA 2219/92).

To, jakie skutki wywołują benefity płynące z udziału pracownika w programie lojalnościowym zorganizowanym przez pracodawcę na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych uzależnione jest od kręgu osób, które mogą wziąć w nim udział. Rabat lub innego rodzaju korzyść uzyskane w programie lojalnościowym adresowanym wyłącznie do pracowników stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy. Wartość korzyści powinna zostać doliczona do pozostałego przychodu osiąganego w danym miesiącu przez pracownika i opodatkowana. Natomiast w przypadku, gdy program lojalnościowy adresowany jest do szerszego grona adresatów (oprócz pracowników również do kontrahentów lub klientów), przysporzenie jest neutralne podatkowo. „Skutkiem uzyskania rabatu w programie lojalnościowym jest obniżenie ceny zakupu towarów, a nie uzyskanie nieodpłatnego świadczenia. W konsekwencji, po stronie pracowników Spółki nie powstanie przychód ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu, jak również nie powstanie przychód z innych źródeł po stronie pracowników podmiotów trzecich. Korzystanie na jednakowych warunkach z programu lojalnościowego przez pracowników wnioskodawcy i pracowników podmiotów trzecich, jako innych uprawnionych będzie neutralne podatkowo dla wszystkich uczestników. Wobec powyższego, wnioskodawca nie będzie zobowiązany w stosunku do swoich pracowników do obliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od udzielonych rabatów oraz w stosunku do pracowników podmiotów trzecich do wystawienia stosownych informacji podatkowych.” (interpretacja indywidualna z dnia 30 sierpnia 2011 roku, nr IBPBII/1/415-562/11/ASz).