Kadry i Płace / Prawo Pracy
20.01.2023 r.
3 min

Prawo pracodawcy do udzielenia pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia

Ekspert PCKP

Skopiuj link
20.01.2023r.
3 min

Ustawodawca przyznał pracodawcy w art. 1671 kodeksu pracy uprawnienie leżące u podstaw szczególnego trybu udzielania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia. Pracodawca może bowiem w tym czasie skierować pracownika na przysługujący mu urlop wypoczynkowy. Prawo pracodawcy rodzi po stronie pracownika obowiązek wykorzystania urlopu wypoczynkowego udzielonego mu w tym trybie. Decydujące znaczenie ma w tym zakresie wola pracodawcy. Bez znaczenia pozostaje, która strona stosunku pracy złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu, jak długi jest okres wypowiedzenia oraz plan urlopów.

„Wprowadzenie szczególnego trybu udzielania pracownikom urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia zasługuje na pozytywną ocenę. Służy ono realizacji dwóch celów. Po pierwsze, umożliwia pracodawcy zaspokojenie roszczeń urlopowych pracownika w naturze przed rozwiązaniem stosunku pracy i zapobiega w ten sposób powstaniu obowiązku zapłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop. Po drugie, zapobiega praktyce podejmowania przez pracowników pracy u innego pracodawcy w okresie wypowiedzenia dotychczasowej umowy przez podkreślenie, że w okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik ma obowiązek świadczenia pracy na rzecz dotychczasowego pracodawcy.” (Kodeks pracy. Regulacje Covid-19 w prawie pracy. Komentarz, red. prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk).

„W okresie wypowiedzenia pracodawca udziela pracownikowi "przysługujący" mu urlop, a więc cały urlop, do którego pracownik nabył prawo w okresie zatrudnienia. […] "Reasumując art. 1671 KP [kodeksu pracy] nakłada na pracownika obowiązek wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia (jeżeli pracodawca udzieli pracownikowi urlopu) i to zarówno urlopu bieżącego (proporcjonalnie obniżonego) jak i zaległego" (pismo z 20.3.2003 r., PP 034 210/03). Interpretacja ta jest korzystna dla pracodawców, ponieważ z reguły bardziej kalkuluje im się realizacja urlopu w naturze niż zatrudnianie w okresie wypowiedzenia i dodatkowo wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.” (Kodeks pracy. Komentarz, red. prof. dr hab. Wojciech Muszalski, dr hab. Krzysztof Walczak).

Oczywiście, jeżeli pracodawca nie skorzysta z omawianego uprawnienia wynikającego z art. 1671 kodeksu pracy to pracownik może samodzielnie dysponować swoim urlopem wypoczynkowym i na przykład złożyć wniosek o przesunięcie terminu wykorzystania urlopu wypoczynkowego z ważnych przyczyn (art. 164 kodeksu pracy). Wskutek wypowiedzenia umowy o pracę pracownik może nie móc bowiem wykorzystać urlopu wypoczynkowego w terminie określonym w planie urlopów lub w porozumieniu z pracodawcą.