18.08.2020 r.
3 min

Podział urlopu wypoczynkowego na części

Ekspert PCKP

Skopiuj link
18.08.2020r.
3 min

Co do zasady pracownikowi przysługuje prawo do corocznego urlopu nieprzerwanego (art. 152 § 1 kodeksu pracy). Na wniosek pracownika urlop może zostać podzielony na części. Przynajmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych (art. 162 kodeksu pracy).

Przywołany przepis (art. 162 kodeksu pracy) wprowadza wyjątek od zasady wynikającej z art. 152 kodeksu pracy, zgodnie z którą urlop powinien być nieprzerwany. Wniosek o podział urlopu na części powinien być złożony przez pracownika przed sporządzeniem planu urlopów, chyba że pracodawca nie jest obowiązany do jego ustalenia (art. 163 § 1 i 1(1) kodeksu pracy). Należy pamiętać, że podzielenie urlopu na części bez wniosku pracownika jest niedopuszczalne, ale pracodawca nie jest obowiązany uwzględnić wniosku, nawet jeśli został on przez pracownika umotywowany. To do pracodawcy należy ostateczna decyzja, czy wnioskowane przez pracowników urlopy nie spowodują zakłócenia toku pracy.

Istotne jest, że zgodnie z kodeksem pracy jedna część urlopu musi obejmować nieprzerwanie co najmniej 14 dni, łącznie z niedzielami, świętami i innymi dniami wolnymi od pracy. Można przyjąć, że okres ten obejmuje minimalną przerwę w pracy, która w ocenie ustawodawcy pozwala na choćby częściową realizację celów urlopu wypoczynkowego.

„Wniosek pracownika o podział urlopu na części nie może zmieniać zasady wyznaczającej minimalny okres wypoczynku na 14 kolejnych dni kalendarzowych. Jest to niedopuszczalne, nawet gdyby pracownik uzasadniał to istotnymi dla siebie okolicznościami przemawiającymi za skróceniem tego okresu, na przykład nauką w szkole wyższej w systemie zaocznym i w związku z tym potrzebą regularnego korzystania z pojedynczych dni urlopu w terminach zajęć. Tego rodzaju "rozdrobnienie" urlopu możliwe jest ewentualnie w ramach pozostałej części urlopu, czyli tej, która zostaje po odliczeniu liczby dni urlopu przypadających na 14-dniowy nieprzerwany okres wypoczynku. W odniesieniu do "reszty" urlopu nie obowiązują bowiem żadne reguły wyznaczające czas trwania poszczególnych części tego urlopu.” (Baran Krzysztof W. (red.), Kodeks pracy. Komentarz, wyd. III).

Mimo to warto zwrócić uwagę, że nadmierne rozdrobnienie urlopu nie stanowi wykroczenia przeciwko prawom pracownika, gdyż nie wypełnia dyspozycji art. 282 § 1 pkt 2 kodeksu pracy. Co więcej, w sytuacji gdy nie będzie możliwe udzielenie pracownikowi co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu, nie nastąpi zwiększenie wymiaru urlopu należnego pracownikowi w danym roku kalendarzowym.