WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

Podatki i procedury podatkowe
19.02.2023 r.
4 min

Pakiety medyczne dla pracowników a podatek dochodowy od osób fizycznych

Ekspert PCKP

Skopiuj link
Podatki i procedury podatkowe
19.02.2023r.
4 min

Takimi świadczeniami są tak zwane pakiety medyczne, a więc prywatna opieka medyczna, z której pracownik może korzystać po wykupieniu odpowiedniego abonamentu. Pracodawca może zadeklarować pokrycie kosztów jego zakupu w całości lub w części. Czy w takiej sytuacji pracownik uzyskuje przychód podlegający opodatkowaniu?

Niewątpliwie świadczenie to ściśle wiąże się z łączącym strony stosunkiem pracy. Gdyby nie to, że strony zawarły umowę o pracę to pracodawca nie finansowałby pracownikowi opieki medycznej. Zatem przychód powinien zostać zakwalifikowany jako przychód ze stosunku pracy. Zgodnie z treścią art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychód ze stosunku pracy stanowią wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Ponadto warto zwrócić uwagę, że ustawodawca przewidział okoliczności, kiedy świadczenie w postaci zapewnienia opieki medycznej będzie korzystało ze zwolnienia od opodatkowania. Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zwolnione od opodatkowania są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Przepis ten zwalnia z podatku dochodowego m.in. wartość wstępnych, okresowych i kontrolnych badań pracowników. Zasady ich przeprowadzania określa kodeks pracy oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 roku w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w kodeksie pracy. Z przepisów wynika w szczególności, iż badania profilaktyczne przeprowadzane są na koszt pracodawcy. Wobec tego wartość usług świadczonych w ramach abonamentu medycznego, która związana jest z realizacja przez pracodawcę jego ustawowych obowiązków z zakresu profilaktycznej opieki medycznej nie powinna zostać doliczona do przychodu pracownika i opodatkowana. A contrario należy uznać, że w pozostałym zakresie, tj. niezwiązanym z profilaktyczną opieką medyczną, abonament medyczny jest świadczeniem ze stosunku pracy podlegającym opodatkowaniu.

Na potwierdzenie takiego stanowiska warto przywołać fragment uchwały pełnego składu Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 października 2011 roku, sygn. akt II FPS 7/10. „Wykupione przez pracodawcę na rzecz pracowników pakiety świadczeń medycznych, których wartość nie jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 p.d.f. [ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych], mogą stanowić dla uprawnionych do ich wykorzystania nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 wymienionej ustawy. Zakup pakietu bowiem jest zdarzeniem prawnym tworzącym prawo posiadające konkretną wartość finansową i wynikającą z niego możliwość nieodpłatnego skorzystania z usług, które wchodzą w skład nabytego pakietu.” Wartość tego świadczenia winna zostać ustalona na postawie art. 11 ust. 2a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wartość pieniężną innych nieodpłatnych świadczeń ustala się według cen zakupu, jeżeli przedmiotem świadczeń są usługi zakupione.

Jeżeli abonament medyczny jest finansowany w części zarówno przez pracodawcę jak i pracownika to opodatkowaniu podlega jedynie ta wartość, którą pokrywa pracodawca, oczywiście o ile nie korzysta ona ze zwolnienia na podstawie przywołanego wyżej przepisu z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.