27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

22.05.2022 r.
2 min

Opodatkowanie diety wypłacanej pracownikowi przebywającemu w krajowej podróży służbowej

Ekspert PCKP

Skopiuj link
22.05.2022r.
2 min

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 stycznia 2013 roku w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej dieta w czasie podróży krajowej jest przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia i wynosi 30 zł za dobę podróży, przy czym pracodawca może wypłacać dietę w kwocie wyższej niż określona w rozporządzeniu.

W przypadku gdy pracodawca zapewni pracownikowi bezpłatne wyżywienie, wysokość diety ulega odpowiedniemu zmniejszeniu. Kwota diety ulega zmniejszeniu w następujący sposób – posiłek stanowi odpowiednio:

  • śniadanie – 25% diety;
  • obiad – 50% diety;
  • kolacja – 25% diety (§ 7 ust. 4 rozporządzenia).

Na zasadach określonych powyżej wysokość diety ulega zmniejszeniu również w przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie (§ 7 ust. 5 rozporządzenia).

Świadczenia związane z wyżywieniem pracownika w czasie podróży służbowej stanowią przychód ze stosunku pracy korzystający ze zwolnienia od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Regulację w tym zakresie ustawodawca zawarł w art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W myśl tego przepisu wolne od podatku są diety i inne należności za czas podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju. Limit, o którym mowa powyżej został określony w rozporządzeniu w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej i jak zostało wspominane już wcześniej wynosi 30 zł. Zatem omawiane świadczenia korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego do wysokości 30 zł. Kwota kosztów wyżywienia przewyższająca te kwotę stanowi przychód pracownika ze stosunku pracy podlegający opodatkowaniu.