Prawo Pracy
17.01.2023 r.
3 min

Kto może przeprowadzić szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy?

Ekspert PCKP

Skopiuj link
Prawo Pracy
17.01.2023r.
3 min

Szkolenia BHP dzieli się na:

· szkolenie wstępne obejmujące:

  • instruktaż ogólny (szkolenie wstępne ogólne),
  • instruktaż stanowiskowy (szkolenie wstępne na stanowisku pracy),

· szkolenia okresowe.

Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy lub w regulaminach pracy, z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, a także z zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Natomiast w ramach instruktażu stanowiskowego pracownik zapoznawany jest z czynnikami środowiska pracy występującymi na stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach (§ 9 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Zgodnie z § 10 ust. 2 wskazanego wyżej rozporządzenia instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ocena czy pracownik spełnia powyższe wymagania i w związku z tym może przeprowadzić instruktaż ogólny, należy do pracodawcy.

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego (§ 11 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy).

Wymóg posiadania przez osobę przeprowadzającą szkolenie odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oznacza konieczność dysponowania wykształceniem oraz praktykę w zawodzie związanym ze stanowiskiem, na którym ma zostać zatrudniony nowy pracownik. Ponadto przeprowadzający szkolenie stanowiskowe musi co najmniej ukończyć szkolenie okresowe z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracodawców oraz innych osób kierujących pracownikami.