Podatki i księgowość / Podatki i procedury podatkowe
20.01.2023 r.
4 min

Jakie obowiązki ma płatnik w odniesieniu do świadczeń stanowiących wygrane w grach i konkursach?

Ekspert PCKP

Skopiuj link
20.01.2023r.
4 min

Jeżeli organizatorem konkursu i podmiotem wydającym nagrody jest pracodawca, a w konkursie mogą wziąć udział wyłącznie pracownicy, czyli konkurs ma charakter zamknięty, to wartość nagrody stanowi dla pracownika przychód ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzieje się tak dlatego że taki przychód jest ściśle związany z łączącym strony stosunkiem pracy (gdyby pracownik nie był pracownikiem to nie mógłby wziąć udziału w konkursie). Wartość nagrody uzyskanej przez pracownika w konkursie zamkniętym powinna zostać doliczona do wynagrodzenia pracownika i opodatkowana na zasadach ogólnych.

Jeżeli natomiast organizowany przez pracodawcę konkurs byłby adresowany do szerszego grona osób niż sami pracownicy to nagrody w nim uzyskane powinny zostać zakwalifikowane jako przychód z innych źródeł (art. 20 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Świadczenie otrzymane przez pracownika z tytułu udziału w takim konkursie nie miałoby bowiem bezpośredniego związku z istniejącym stosunkiem pracy. W takich okolicznościach zastosowanie znajduje art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z treścią przywołanego przepisu uzyskana w konkursie otwartym nagroda opodatkowana jest podatkiem ryczałtowym w wysokości 10% wartości nagrody.

Obowiązek poboru zryczałtowanego podatku od wygranych w grach i konkurach w wysokości 10% ich wartości przez płatnika, czyli przez podmiot faktycznie dokonujący wypłat (świadczeń) lub stawiający do dyspozycji podatnika pieniądze lub wartości pieniężne wynika z art. 41 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warto pamiętać, że nawet jeżeli w regulaminie jako organizator konkursu wskazany będzie pracodawca, jednak całą obsługę konkursu, w tym zakup nagród, obsługę przebiegu konkursu, jak i wydanie nagród realizować będzie firma zewnętrzna, to wszelkie obowiązki płatnika obciążają właśnie tę firmę.

Warto zwrócić uwagę, że ustawodawca przewidział zwolnienie od opodatkowania nagród w grach i konkursach, których wartość nie przekracza określonej kwoty. Podstawę zwolnienia stanowi art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. „Wolna od podatku jest wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2.000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.” Zatem należy przyjąć, że jeżeli konkurs zorganizowany przez pracodawcę spełnia warunki określone w powyżej przytoczonym przepisie, a wartość nagrody nie przekracza 2 000 złotych to nie podlega ona opodatkowaniu. Jeżeli jednak wartość wygranej w konkursie przekracza jednorazowo kwotę 2 000 zł, to opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlega cała kwota wygranej, a nie jedynie nadwyżka ponad 2 000 zł.