Prawo Pracy
28.05.2023 r.
2 min

Jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy za naruszenie zakazu handlu w niedziele lub święta?

Ekspert PCKP

Skopiuj link
Prawo Pracy
28.05.2023r.
2 min

O odpowiedzialności karnej za naruszenie przedmiotowego zakazu stanowi art. 10 ustawy. Zgodnie z ust. 1 kto, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele lub święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu, podlega karze grzywny w wysokości od 1000 do 100 000 zł. Tej samej karze podlega ten, kto:

  1. wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem po godzinie 14.00 w dniu 24 grudnia lub w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu;
  2. nie prowadzi ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży z podziałem na przychód z działalności objętej wyjątkami od zasady ograniczenia handlu w niedziele i święta oraz przychodu z pozostałej działalności albo tę ewidencję prowadzi w sposób niezgodny z przepisami (jeśli ustawodawca nakłada na niego obowiązek jej prowadzenia na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta).

Karalne jest zatem zarówno powierzanie pracy w handlu jak również powierzanie wykonywania czynności związanych z handlem. Pod pojęciem wykonywania czynności związanych z handlem rozumie się wykonywanie w placówce handlowej czynności bezpośrednio związanych z handlem przez pracownika lub zatrudnionego, a także wykonywanie w takiej placówce przez pracownika lub zatrudnionego czynności związanych z magazynowaniem towarów lub ich inwentaryzacją (art. 3 pkt 3 ustawy). Co ważne nie ma w tym zakresie znaczenia, czy praca jest wykonywana przez pracownika, czy osobę związaną z przedsiębiorcą umową cywilnoprawną.

Niezależnie od odpowiedzialności za wykroczenie opisane w ustawie o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przedsiębiorcy może grozić także odpowiedzialność na podstawie art. 218a kodeksu karnego. Przepis ten przewiduje, iż ten, kto złośliwie lub uporczywie narusza przepisy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.