02.01.2022 r.
1 min

Jak kształtują się obowiązki płatnika zaliczki na poczet podatku dochodowego w razie przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę?

Ekspert PCKP

Skopiuj link
02.01.2022r.
1 min

W myśl obowiązujących przepisów, od stawianych do dyspozycji pracowników świadczeń, pracodawca ma obowiązek obliczać, pobierać i odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku podatkowego na pracodawcy ciąży również obowiązek złożenia stosownych deklaracji do organu podatkowego oraz wystawienia pracownikom imiennych informacji o dochodach. Nie budzi to wątpliwości w przypadku, gdy stosunek zobowiązaniowy pomiędzy pracodawcą a pracownikami trwa przez cały rok podatkowy. Trudność może pojawić się natomiast w sytuacji, gdy w trakcie roku podatkowego zmienia się pracodawca, a przejęcie pracowników następuje w trybie art. 231 kodeksu pracy.

Wskazany przepis wprowadza wstąpienie w sytuację prawną dotychczasowego pracodawcy w ramach obowiązków związanych z nawiązanymi stosunkami pracy. Obowiązki nałożone na płatnika nie ustają, lecz przechodzą na nowego pracodawcę. Pracodawca przejmujący pracowników ma więc obowiązek dokonywania obliczenia należnych zaliczek na podatek dochodowy, a po zakończeniu roku podatkowego – złożenia wszelkich deklaracji i informacji za cały rok podatkowy. Warto przypomnieć, że wszystkie oświadczenia złożone przez pracowników poprzedniemu pracodawcy są wiążące i powinny być uwzględniane przy poborze zaliczek.