WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

28.11.2021 r.
2 min

Jak długa przerwa na karmienie przysługuje matce w przypadku, gdy jej dzieci nie urodziły się przy jednym porodzie?

Ekspert PCKP

Skopiuj link
28.11.2021r.
2 min

Ilość przerw zależy od wymiaru czasu pracy, w jakim świadczy pracę uprawniona pracownica. Pracownicy zatrudnionej przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują (art. 187 § 2 zd. 1 kodeksu pracy). Jeżeli czas pracy pracownicy karmiącej waha się w przedziale od 4 do 6 godzin dziennie, wówczas przysługuje jej jedna przerwa na karmienie (art. 187 § 2 zd. 2 kodeksu pracy). Natomiast pracownica, której czas pracy wynosi przekracza 6 godzin dziennie może skorzystać z dwóch przerw na karmienie.

Omawiany przepis uzależnia długość przerw od liczby karmionych dzieci. Zgodnie z art. 187 § 1 zd. 1 i 2 kodeksu pracy pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy, po 45 minut każda.

Warto zwrócić uwagę, że nie ma znaczenia, czy karmione przez pracownicę dzieci są bliźniętami, czy też pochodzą z kolejnych porodów. Jednak karmienie większej ilości dzieci pochodzących z różnych porodów nie daje prawa do oddzielnych dwóch 30-minutowych przerw na każde z nich.

Dodatkowo pracownica mająca prawo do dwóch przerw na karmienie, a więc pracująca więcej niż 6 godzin dziennie, może wystąpić do pracodawcy z wiążącym go wnioskiem o połączenie obydwu przerw w celu ich łącznego wykorzystywania (art. 187 § 1 zd. 3 kodeksu pracy). Dzięki takiej kumulacji powstaje jedna 60-minutowa (przy jednym dziecku) bądź jedna 90-minutowa przerwa (przy więcej niż jednym dziecku).

Ustawodawca nie przewidział szczegółowego trybu udzielania przedmiotowych przerw. W doktrynie prawa pracy zgodnie przyjmuje się, że podstawą korzystania z omawianego prawa jest oświadczenie pracownicy, z którego wynika potrzeba karmienia dziecka piersią. Pracodawca może jednak żądać potwierdzenia tego faktu w formie odpowiedniego zaświadczenia wydanego przez lekarza. W przypadku, gdy pracownica karmi dwoje lub więcej dzieci, które nie urodziły się przy jednym porodzie, to na życzenie pracodawcy może być zobowiązana do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego jednoznacznie wskazującego na potrzebę karmienia wszystkich dzieci.