Podatki i procedury podatkowe
28.02.2023 r.
2 min

Działalność nieewidencjonowana a podatek dochodowy od osób fizycznych

Ekspert PCKP

Skopiuj link
Podatki i procedury podatkowe
28.02.2023r.
2 min

Z art. 5 ust. 1 ustawy prawo przedsiębiorców wynika, że nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej. Do końca czerwca 2023 roku limit przychodów z takiej działalności nie może przekroczyć 1 745 zł brutto, a po 1 lipca – 1 800 zł brutto. Po przekroczeniu wskazanej kwoty granicznej w danym miesiącu, działalność ta staje się działalnością gospodarczą począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu (art. 5 ust. 3 ustawy prawo przedsiębiorców). W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w ciągu 7 dni od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu.

Osoba prowadząca działalność nierejestrowaną jest zobowiązana do ewidencjonowania uzyskiwanych przychodów w uproszczonej ewidencji sprzedaży, a także ponoszonych kosztów. Nie ma jednak obowiązku odprowadzać miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy. Wszystkie przychody osiągane z tytułu takiej działalności musi ujawnić dopiero w rocznej deklaracji podatkowej (PIT-36). Zgodnie z art. 20 ust. 1ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będą one traktowane jako przychody z innych źródeł i zostaną opodatkowane na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej. Natomiast przychody osiągane od momentu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG kwalifikuje się już jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.