Czas pracy / Prawo Pracy
06.10.2023 r.
3 min

Działalność handlowa w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki - ocena Sądu Najwyższego

Ekspert PCKP

Skopiuj link
Czas pracy / Prawo Pracy
06.10.2023r.
3 min

Ustawodawca przewidział jednak szereg (ponad 30) wyjątków, których spełnienie umożliwia prowadzenie działalności handlowej we wszystkie niedziele w roku. Trzeba jednak pamiętać, że część z nich przewiduje, że określony rodzaj działalności musi stanowić przeważającą działalność przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 3 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni:

2. Przeważająca działalność, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 5-7, 28 i 29, oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40% miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 30, przepis zdania pierwszego stosuje się odpowiednio.

3. Placówki handlowe, korzystające z wyłączeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 5-7 i 28-30, są obowiązane do prowadzenia ewidencji miesięcznego przychodu ze sprzedaży, z podziałem na przychód z działalności określonej w ust. 1 pkt 2, 5-7 i 28-30 oraz przychód z pozostałej działalności.

Właśnie zastosowanie wyjątku dotyczącego prowadzenia działalności handlowej w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki (art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni) i wypoczynku stanowiło przedmiot analizy Sądu Najwyższego. „Rozszerzyli oni [przedsiębiorcy] działalność prowadzonych sklepów, zajmujących się głównie sprzedażą produktów spożywczych i alkoholu, o kluby czytelnika, biblioteki, punkty informacji turystycznej czy wypożyczalnie sprzętu sportowego. Sądy rejonowe uznały, że ich działania są bezprawne, ale sądy okręgowe uchyliły te wyroki. W kwietniu 2023 r. Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wniósł – na wniosek głównego inspektora pracy, który wskazywał na wadliwe rozstrzygnięcia sądów drugiej instancji – kasacje do wyroków uniewinniających właścicieli sklepów, których oskarżono o omijanie zakazu handlu w niedziele”.

W wyroku z 13 września 2023 roku, sygn. akt III KK 155/23, Sąd Najwyższy uznał, że „możliwość korzystania z wyjątku, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni, nie zachodzi w sytuacji, gdy na terenie placówki handlowej zorganizowana zostanie wypożyczalnia sprzętu sportowego i rekreacyjnego, wypożyczalnia książek itp.” Dodatkowo Sąd Najwyższy wskazał, że założeniem ustawodawcy przy wprowadzeniu analizowanego przepisu było to, że wyjątek miał obejmować wyłącznie placówki handlowe w zakładzie prowadzącym działalność sportową, takim jak na przykład stadion czy boisko sportowe, a nie by to odstępstwo obejmowało otwarcie stoiska o charakterze sportowym w placówce handlowej.