29.05.2022 r.
1 min

Czy w razie wydawania pracownikom posiłków regeneracyjnych w trakcie podróży służbowej istnieje obowiązek pomniejszania diet?

Ekspert PCKP

Skopiuj link
29.05.2022r.
1 min

W przypadku, gdy pracodawca zapewnia pracownikom posiłki w trakcie podróży służbowej to kwotę diety należy pomniejszyć o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia. Jak wynika z § 7 ust. 4 przywołanego rozporządzenia za śniadanie i kolację dietę zmniejsza się o 25% oraz 50% za obiad. Pamiętać należy, iż nadwyżka ponad wskazaną część diety nie korzysta ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 16 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Powyższe ograniczenie kwoty diety wolnej od podatku nie ma jednak zastosowania w przypadku, gdy pracodawca stawia do dyspozycji pracownika posiłki profilaktyczne, do których zapewnienia jest obowiązany na podstawie odrębnych przepisów. Opodatkowaniu nie będzie podlegała bowiem wartość postawionych do dyspozycji posiłków, gdyż jak wynika z art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Zatem w konsekwencji należy uznać, że wydawanie pracownikom posiłków regeneracyjnych, do których wydania pracodawcę obligują odrębne przepisy, nie skutkuje koniecznością pomniejszenia kwoty diety z tytułu podróży służbowych.