Nie masz jeszcze konta?

PCKP

WYSZUKIWARKA
Data szkolenia:
Województwo:
Tematyka:
WSZYSTKIE SZKOLENIA
Jeśli chcą Państwo otrzymywać na bieżąco informacje o aktualnych szkoleniach, nowościach i promocjach, prosimy o podanie adresu e-mail

Wiadomości
Czy w świadectwie pracy zamieścić należy informację o korzystaniu przez pracownika z urlopu okolicznościowego?
13 lutego 2018
Urlop okolicznościowy jest to zwolnienie od pracy, które przysługuje pracownikowi w związku z zaistnieniem szczególnie istotnych wydarzeń życiowych. Wielu pracodawców umieszcza zatem informacje o korzystaniu przez pracownika z urlopu okolicznościowego w świadectwie pracy. Praktyka ta nie ma jednak podstaw w obowiązujących przepisach prawa.

Treść świadectwa pracy została jednoznacznie określona w art. 97 § 2 k.p. oraz w § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 2292 z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem. Wskazane przepisy upoważniają pracodawcę do zamieszczenia w świadectwie pracy następujących informacji niezbędnych do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych:

 1. okresu lub okresów zatrudnienia;
 2. wymiaru czasu pracy pracownika w czasie trwania stosunku pracy;
 3. rodzaju wykonywanej pracy lub zajmowanych stanowisk lub pełnionych funkcji;
 4. trybu i podstawy prawnej rozwiązania lub podstawy prawnej wygaśnięcia stosunku pracy, a w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem - strony stosunku pracy, która dokonała wypowiedzenia;
 5. okresu, za który pracownikowi przysługuje odszkodowanie w związku ze skróceniem okresu wypowiedzenia umowy o pracę na podstawie art. 361 § 1 k.p.;
 6. urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownikowi w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy i wykorzystanego
  w tym roku;
 7. wykorzystanego urlopu bezpłatnego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 8. wykorzystanego urlopu ojcowskiego;
 9. wykorzystanego urlopu rodzicielskiego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 10. wykorzystanego urlopu wychowawczego i podstawy prawnej jego udzielenia;
 11. okresu, w którym pracownik korzystał z ochrony stosunku pracy, o której mowa w art. 1868 § 1 pkt 2 k.p.;
 12. zwolnienia od pracy przewidzianego w art. 188 k.p., wykorzystanego w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 13. liczby dni, za które pracownik otrzymał wynagrodzenie, zgodnie z art. 92 k.p., w roku kalendarzowym, w którym ustał stosunek pracy;
 14. okresu odbytej czynnej służby wojskowej lub jej form zastępczych;
 15. okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze;
 16. wykorzystanego dodatkowego urlopu albo innego uprawnienia lub świadczenia, przewidzianego przepisami prawa pracy;
 17. okresów nieskładkowych, przypadających w okresie zatrudnienia, którego dotyczy świadectwo pracy, uwzględnianych przy ustalaniu prawa do emerytury lub renty;
 18. zajęcia wynagrodzenia za pracę w myśl przepisów o postępowaniu egzekucyjnym;
 19. należności ze stosunku pracy uznanych i nie zaspokojonych przez pracodawcę do dnia ustania tego stosunku z powodu braku środków finansowych;
 20. informacji o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach - na żądanie pracownika.

Załącznik do rozporządzenia stanowi pomocniczy wzór świadectwa pracy, obejmujący wszystkie w/w informacje.

Pracodawca nie może zamieścić w świadectwie pracy innych informacji niż wskazane powyżej. Nie upoważniają go do tego przepisy prawa. Brak jest zatem podstaw prawnych do ujawnienia w treści świadectwa pracy informacji o korzystaniu z urlopu okolicznościowego.

Nie można zakwalifikować urlopu okolicznościowego jako dodatkowego urlopu, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 16 rozporządzenia. Pod pojęciem „dodatkowego urlopu” rozumieć należy dodatkowy urlop wypoczynkowy przysługujący pracownikowi na podstawie przepisów szczególnych, np. urlop przysługujący pracownikowi niepełnosprawnemu na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046) lub pracownikom socjalnym na mocy art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930).

Urlop okolicznościowy nie jest urlopem wypoczynkowym. Jest to zwolnienie od pracy, przysługujące pracownikowi w związku z zaistnieniem ważnych wydarzeń życiowych.

Zobacz także:
pobierz z Google Play
Jeśli powyższy artykuł okazał się interesujący i chcieliby Państwo na bieżąco otrzymywać najnowsze aktualności branżowe na swój telefon komórkowy, wystarczy pobrać i zainstalować naszą APLIKACJĘ MOBILNĄ.

All rights reserved PCKP   Data aktualizacji: 2019-01-16